Sökning: "Andelar"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet Andelar.

 1. 1. Blankning och annan utlåning av näringsbetingade andelar : Hur påverkas innehavstiden av utlåning och hur klassificeras utdelning som lämnas på utlånade aktier?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sara Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :näringsbetingade andelar; blankning; utlåning; utlåning av näringsbetingade andelar; näringsbetingade aktier; utlåning av näringsbetingade aktier; utdelning på utlånade andelar; utdelning på utlånade aktier; innehavstid; villkor om minsta innehavstid;

  Sammanfattning : När en marknadsnoterad aktie i avstämningsbolag lånas ut kan oklarheter uppstå. För den ursprungliga aktieägaren som lånar ut aktier blir det dels en civilrättslig fråga avseende huruvida utlåningen innebär att äganderätten övergått på låntagaren eller inte, dels en skatterättslig fråga avseende huruvida utlåningen innebär att en kapitalvinstberäkning ska göras eller inte. LÄS MER

 2. 2. Sakrättsligt skydd avseende andelsrätter : Betydelsen av avtalets utformning som ett enkelt bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Rygaard; [2021]
  Nyckelord :Sakrätt; sakrättsligt skydd; borgenärsskydd; andelsrätt; enkelt bolag; besittning; tradition; denuntiation; avtalsprincipen; NJA 1987 s. 3; NJA 1998 s. 545;

  Sammanfattning : Sakrätt tillämpas när flera olika rättigheter kolliderar och borgenärsskyddet föreskriver när en part kan få skydd mot sin motparts borgenärer. För att uppnå ett sådant borgenärsskydd krävs att ett sakrättsligt moment företas och vilket sakrättsligt moment som ska beaktas varierar beroende på egendomsslag. LÄS MER

 3. 3. SJÄLVSKATTAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED AKTIVITET OCH UPPLEVD AKTIVITETSBALANS En kvantitativ studie om unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanad Yusuf; Yonas Rosengren; [2020-04-22]
  Nyckelord :Occupational therapy; Mental health; Young adult; Explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens samhälle och kan leda till negativa konsekvenser. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet ett centralt begrepp som är viktigt för personens hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Kvalificerade andelar i fastighetsförvaltande fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Strömbeck; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; fastighetsförvaltning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens regler om beskattning av fåmansföretag härstammar från 1990 års skattereform. För att undvika att ägare till fåmansföretag avstod från att ta ut lön och istället tillgodogjorde sig upparbetad ersättning genom utdelning eller realisationsvinst infördes speciella skatteregler. LÄS MER

 5. 5. Kvalificerade personaloptioner - Skatteverkets tolkning och ett ställningstagandes konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every year The Swedish Tax Agency publishes indicative documents regarding interpretation and application of specific tax rules. Among these documents are general advice (sw: allmänna råd) and The Swedish Tax Agency’s position (sw: ställningstaganden) about a certain legal issue. LÄS MER