Sökning: "Anders Bosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Bosson.

  1. 1. INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING Från policy till praktik – en fallstudie på Sahlgrenska Universitetssjukhus

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Anders Bosson; Jonas Bolin; [2013-10-11]
    Nyckelord :Individuell lön; Lönerevision; Lönerättvisa; Översättning; ; Human Resources;

    Sammanfattning : I större organisationer finns ett behov av att säkerställa att organisationens olika verksamheter arbetar efter samma lönestrategi och mot samma mål, samtidigt som lokala verksamheter måste anpassa direktiv och policys som förs ner genom organisationen till sin kontext. Syftet med studien är att genom en fallstudie skapa en förståelse för hur individuell lön praktiseras och organiseras inom en stor offentlig verksamhet samt skapa en djupare förståelse för kopplingen mellan policy, strategi och lönesättning. LÄS MER