Sökning: "Anders Brandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Brandberg.

  1. 1. Förståelse för den nya goodwillredovisningen och IASBs arbete : Kritik satt i ett globalt sammanhang

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Brandberg; Anders Larsson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En ökad konvergering av världens ekonomiska marknader har skapat ett behov av internationellt standardiserade redovisningsregler. Sedan 1973 har ett organiserat arbete med att ta fram och implementera ett sådant regelsystem utförts av International Reporting Standards Committe (IASC) och sedan 2001 av International Reporting Standards Committee (IASB). LÄS MER