Sökning: "Anders Dahl"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anders Dahl.

 1. 1. Utveckling av tiltbrygga för SP Maskiner

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Michael Hoang; Anders Dahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project has been carried out in collaboration with SP Maskiner in Ljungby, which is a world leading supplier of harvester units, which is manufactured in Sweden. The task that the project team has been given from SP Maskiner is to develop a new improved model of the tilt frame for the harvester unit SP 661 LF. LÄS MER

 2. 2. Konceptstudie av universell testrigg för växellådor

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anders Dahl; Johan Svensson; [2016]
  Nyckelord :Test rig; Asynchronous machine; Frequency drive; Effect recirculation; Product development; Testrigg; Frekvensomriktare; Effektcirkulation; Produktutveckling; Asynkronmotor;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet skildrar en konceptstudie och kostnadsuppskattning av enuniversell testrigg för växellådor. Arbetet har genomförts på uppdrag av SwepartTransmission AB och har resulterat i koncept- och komponentförslag samtkostnadsuppskattning av ett universellt test system av växellådor... LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningsprövning av goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Dahl; Karl Gottfridsson; Anders Svensson; [2014]
  Nyckelord :Diskonteringsränta; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Positiv redovisningsteori; Goodwill; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva och undersöka hur nedskrivningsprövning av goodwill i enlighet med IAS 36 har gått till och redovisats i fem goodwillintensiva börsnoterade koncerner under perioden 2005 - 2013. Metod: Uppsatsen är utformad som en fallstudie med kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anders Dahl; Karolina Söderström; [2010]
  Nyckelord :Fysisk Aktivitet; Motivation; Skoldag; Physical activity; Motivation; School day;

  Sammanfattning : BakgrundMan vet idag att fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungdomars fysiska och psykiska utveckling. SyfteSyftet med undersökningen var att ta reda på elevers motiv till fysisk aktivitet/inaktivitet samt även att ta reda på vad som skulle kunna öka elevers fysiska aktivitet under skoldagen. LÄS MER

 5. 5. Brand equity och dess överförbarhet på svensk idrottsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Fohlin; Anders Dahl; Jesper Ling; [2009]
  Nyckelord :Brand equity; celebrity endorsement; idrottsverksamhet; varumärke; märkesassociationer; lojalitet; upplevd kvalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hur överförbar är teorin kring Brand Equity från företagsvärlden till idrottsföreningars varumärkesbyggande? Syftet med denna studie är att utreda huruvida teorin kring begreppet brand equity är applicerbar även på idrottsföreningars varumärkesbyggande. Vi har valt att ha ett abduktivt synsätt i vår studie och vårt empiriska material är baserat på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med marknadsansvariga från två svenska fotbollsklubbar. LÄS MER