Sökning: "Anders Ericson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anders Ericson.

 1. 1. Implementering av artificiell intelligens - En fallstudie på Skandinaviska Enskilda Banken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Ericson; Martin Billestedt; [2018-09-20]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; implementering; teknologisk förändring; bank;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och redogöra för hur implementeringen av artificiell intelligens, ser ut för en av Sveriges största banker; Skandinaviska Enskilda Banken. Efter uppsatt syfte togs kontakten med de respondenter som bidragit till det empiriska material som utgjort grunden i studien. LÄS MER

 2. 2. Den digitala klyftan : En studie om e-­‐Förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Anton Ericson; Anders Simonsson; [2014]
  Nyckelord :E-förvaltning; digitala klyftan; offentligt etos; offentlig sektor; legitimitet; e-tjänster; e-demokrati; E-­‐Government; digital divide; public ethos; public sector; legitimacy; e-­‐services; e-­‐ democrazy;

  Sammanfattning : Den digitala klyftan är inget nytt fenomen utan har diskuterats sen 1970-talet då skillnaden ianvändandet och tillgång av video och telefax avsågs. Idag syftar den digitala klyftan snararetill användningen och tillgången till Internet. Andersson (2003) identifierade sex olikagrupper som hon ansåg ingick i den digitala klyftan. LÄS MER

 3. 3. Unity of Effort på taktisk nivå i komplexa fredsoperationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Ericson; [2012]
  Nyckelord :Civil-militärt samarbete; arbetsfördelning; säkerhet; politisk utveckling; ekonomisk utveckling;

  Sammanfattning : Modellen Harmony of Efforts bygger på erfarenheter från FN-operationer mellan 1960 och 1990 talen och erbjuder ett alternativt sätt att tänka runt civil-militärt samarbete. Syftet med den här studien är dels att undersöka på vilket sätt erfarenheter från counterinsurgency operationerna i Afghanistan ter sig i ljuset av modellen Harmony of Efforts modell, och därefter hur modellen med hjälp av nämnda erfarenheter skulle kunna vidareutvecklas. LÄS MER

 4. 4. En byggnadsfirma och ett miljonprogram : En studie av miljonprogrammets konsekvenser för Byggnadsfirman Anders Diös

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Henrik Ericson; [2011]
  Nyckelord :Diös; miljonprogrammet; byggprojekt; 1960-talet; byggnadsföretag;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vad det svenska samhälleliga byggprojektet, som i folkmun kallas miljonprogrammet, fick för konsekvenser för Byggnadsfirman Anders Diös åren 1960-1980. Primärkällan som används är byggnadsfirmans egna årsredovisningar åren 1952-1979. LÄS MER

 5. 5. TOP – Tidshantering i OperativtPolisarbete

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anders Orsedal; Lars Ericson; [2005]
  Nyckelord :Temporalitet; tidshantering; arbetskoordinering; polis; operativt arbete; Informatics;

  Sammanfattning : Rapporten presenterar en studie av tidskritisk och distribuerad praktik. I studien har operativtpolisarbete granskats i termer av tidstyper och temporala strukturer. Detta har gjorts genom attpolisens radiokommunikation har avlyssnats och därefter analyserats utifrån ett praktiskttidsperspektiv. LÄS MER