Sökning: "Anders Green"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Anders Green.

 1. 1. Simulation of diffusion-limited aggregation with disorder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :William Green; Anders Inde; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har det simulerats partiklar som genomför slumpmässig diffusion och kolliderar med varandra vilket bildar kluster. Dessa kluster visar sig ha fraktala egenskaper. En känd modell för denna process är diffusion-limited aggregation (DLA). Partiklarna i DLA som genomför diffusion kan vandra fritt tills de träffar aggregatet. LÄS MER

 2. 2. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erikka Chapman; [2020]
  Nyckelord :naturalistisk växtgestaltning; dynamiska planteringar; kretslopp; gestaltningsförslag; växthusvilla; naturhus; naturhusvilla; mönsterrapport; planteringsmatris; naturalistic planting design; design proposal; Nature House; natural housing; matrix plantings; dynamic plantings; ecological plant design;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett gestaltningsförslag för en Naturhusvilla där naturalistisk växtgestaltning används för att skapa växtkompositioner med utgångspunkt från naturligt förekommande växtsamhällen. Naturhusvillan är ett bostadshus inneslutet i växthus, där avloppsvattnet renas i växtbäddar (Solvarm 2020). LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänsterna rening och fördröjning, vad kostar de?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Ryttegård; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; ekosystemtjänster; urbana gaturum; rening; fördröjning; dagvattenkonstruktioner;

  Sammanfattning : Klimatet runt om i världen håller på att förändras. Dessa klimatförändringar påverkar landskap på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas hyresnivån av miljöcertifieringen Miljöbyggnad? : En studie inom Akademiska Hus fastighetsbestånd

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Smedberg Svensk; Anders Höglund; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Certified buildings; Green buildings; Rent level; Miljöbyggnad; certifierade byggnader; gröna byggnader; Hyresnivå;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en betydande andel av de utsläpp som ärdirekt farliga för miljön. Miljöcertifieringar av byggnader är ett led i arbetet med attminska den mänskliga påverkan på miljön inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Torkans spår i grovfoderproduktionen för lantbrukare med nötkreatur i Skåne 2018

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Johansson; Elias Larsson; [2019]
  Nyckelord :nötkreatur; grovfoderproduktion; torka 2018; Skåne; torktåliga växter;

  Sammanfattning : Det här arbetet är baserat på en enkätundersökning av torkan 2018 och hur det har påverkat lantbrukarnas foderproduktion. Arbetet är avgränsat till lantbrukare som har nötkreatur och bedriver sin verksamhet i Skåne. Det har även gjorts intervjuer med två olika rådgivare för att få deras syn på hur 2018 blev för lantbrukarna. LÄS MER