Sökning: "Anders Hamilton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Hamilton.

  1. 1. EU och informationsfriheten. En idé- och ideologianalys av informationsfriheten i EU:s datalagringsdirektiv 2006/24/EG.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anders Kollberg; [2008]
    Nyckelord :informationsfrihet; EU; privacy; idé- och ideologianalys; övervakning;

    Sammanfattning : This master’s thesis is about freedom of information ideas in the European Union data retention directive, 2006/24/EC. The directive means that data about electronic communications services will be retentioned. LÄS MER