Sökning: "Anders Hesselman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Hesselman.

  1. 1. CRM System: Användningen av CRM system inom nystartade företag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Anders Hesselman; Nebojsa Kalinovic; Philip Woll; [2016]
    Nyckelord :CRM; Customer Relationship Management; CRM system; CRM Strategier; Startup; start-up; Nystartade företag; Användning av CRM; Science General;

    Sammanfattning : Studien undersöker på vilket sätt nystartade företag använder CRM system och hur det stödjer organisationen. För att genomföra studien har vi intervjuat två nystartade företag. Intervjuerna har utförts via e-post med en person på respektive företag. LÄS MER