Sökning: "Anders Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anders Isaksson.

 1. 1. Projekthantering : En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Brunnström; Tommy Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Grounded Theory; innovationshöjd; beslutsprocessen; beslutsfattande; gates; trial and error;

  Sammanfattning : Vi har alltsedan våra praktikperioder haft en grundläggande förståelse för hur mankan arbeta inom organisationer där innovation är ett centralt begrepp. Vi har dockaldrig kommit i kontakt med beslutsprocesserna runt dessa projekt. Efter praktikenhar vi ifrågasatt de värderingsmetoder som vi tidigare sett som relativt heltäckande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskor inom hemsjukvårdens egenuppfattade kompetens och behov av stöd från sjuksköterskekollegor och läkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustav Isaksson; Anders Danielsson; [2012]
  Nyckelord :nursing team; professional competence; nurses; house calls; home care services; teamvård; kompetens; sjuksköterskor; hembesök; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor, inom hemsjukvården, uppfattar sin egen kompetens och sitt behov av stöd i relation till sina arbetsuppgifter. Metodenär en enkätstudie. Enkäten förmedlades via e-post. LÄS MER

 3. 3. Integration och arbetsmiljö, ett komplicerat samspel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Emma Isaksson; Matilda Olsson; [2011-07-14]
  Nyckelord :kultur; diskriminering; integrering; arbetsmiljö; etnicitet;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i att arbetsstyrkan i Sverige har blivit alltmer heterogen, bestående av olika etniciteter, nationaliteter och kulturer. HR har en central roll i dessa frågor och kan påverka genom att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor på multikulturella företag. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika inlärningsmodeller hos hund och attityden till dessa hos aktiva hundinstruktörer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sandra Isaksson; [2011]
  Nyckelord :inlärning; hund; träningsmetoder; instruktörer;

  Sammanfattning : Avsikten med undersökningen var att presentera vad forskningen har visat angående de inlärningsprinciper som finns och de vanligaste träningsmetoderna hos hund. Författaren vill också kartlägga vilken inställning aktiva hundinstruktörer har till olika träningsmetoder och förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Unga idrottares upplevelser i en topprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Isaksson; [2011]
  Nyckelord :young athletes; peak performance; experience; unga idrottare; idrottsprestation; förmåga; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka unga idrottares upplevelser i en topprestation.Studiens frågeställningar var:·        Vilka upplevelser har unga idrottare i en topprestation?·        Upplever unga idrottare flow i en topprestation?·        Vilka faktorer ligger bakom en topprestation hos unga idrottare? Utifrån syfte och frågeställningar valdes mätinstrumentet Flow State Scale-2 (FSS-2). LÄS MER