Sökning: "Anders Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Anders Jonsson.

 1. 1. Utomhusundervisning inom ramarna : En studie om faktorer som möjliggör eller begränsar utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hilda Jakobsson; Anders Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Optimering av bärande system i flerbostadshus av betong : Hur mycket kan de direkta utsläppen av växthusgaser påverkas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Anders Jonsson; [2020]
  Nyckelord :concrete; construction; dimensioning; emissions; greenhouse gas; optimization; reinforcement; armering; betong; dimensionering; konstruktion; optimering; utsläpp; växthusgaser;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för cirka 19 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp av växthusgaser. Även om en total minskning av utsläppen från bygg- och fastighetssektorn i Sverige skett mellan 1993–2017 förefaller utsläppen som kan härledas till själva uppförandet av byggnader vara mer eller mindre oförändrade under samma tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Chefers syn på kompetensutveckling och kunskapsöverföring inom finansbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anders Holtenius; [2019]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; kunskapsöverföring; Knowledge management; lärande; perspektiv på kompetensutveckling; hinder och förutsättningar vid kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om kompetensutveckling och kunskapsöverföring inom finansbranschen utifrån ett chefsperspektiv. Mer specifikt intresserade jag mig för frågor kring kompetensutveckling & kunskapsöverföring, eventuella hinder vid kompetensutveckling samt tapp av kompetens och teoretiska perspektiv på kompetensutveckling. LÄS MER

 4. 4. Analys av informationsbehovet för effektivt arbete med produktion : Examensarbete 2018 i Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, MaskinteknikHögskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktionHögskolan i Jönköping/JIBS Entrepreneurship Centre; Högskolan i Jönköping/JTH, MaskinteknikHögskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Axel Kindbom Jonsson; Samuel Svedberg; [2018]
  Nyckelord :Maskinteknik; information; industri 4.0; industriell; organisation;

  Sammanfattning : Research about the kind of information that gives roles in manufacturing companies the ability to make better decisions in their everyday work is a complex area. Much exploration is left to do for the scientists. Much information has been made available in conjunction with the IT era. LÄS MER

 5. 5. ATT INTE VETA ELLER FÖRSTÅ : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anders Wetell-Jonsson; Hanna Johansson; [2017]
  Nyckelord :Comorbidity; Nursing; Stigma; Systematic literature review; Omvårdnad; Samsjuklighet; Stigma; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: Patients with mental illness is commonly present in physical healthcare for either mental illness or both mental illness and physical illness. Earlier research shows that patients feel aggrieved and discriminated against by healthcare professionals in physical healthcare due to mental illness. LÄS MER