Sökning: "Anders Khan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Khan.

  1. 1. Att etablera ett företag i Asien : Ett svenskt bolags etableringsprocess i Indien

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Anders Gustavsson; Yasir Khan; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER