Sökning: "Anders Kvarnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Kvarnström.

  1. 1. Drottning Victorias vilohem - En trädgårdshistorisk undersökning av en park- och trädgårdsanläggning från 1800-talet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Anders Kvarnström; [2021-06-21]
    Nyckelord :Drottning Victorias vilohem; English landscape garden; garden conservation; historic garden; landscape experience; promenade park; Queen Victoria’s rest home; walking;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot trädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER