Sökning: "Anders Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Anders Larsson.

 1. 1. Normkritiken: den fria konstens paradox

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Svartz Rydmark; [2020]
  Nyckelord :Norm criticism; Artistic Freedom; The Iron law of Oligarchy; equality; Art sociology; Semiotic; Normkritik; fri konst; paradox; oligarkins järnlag; jämställdhet; konstsociologi; semiotik;

  Sammanfattning : When Nationalmuseum 2018 reopened after a thorough renovation, a cultural debate arose in Sweden about the extent to which norm criticism has taken over the museum's permanent exhibition. The intention of norm criticism is to act as an inclusive tool, by, among other things, making visible, criticizing and changing structures. LÄS MER

 2. 2. SVERIGES BRISTANDE KRISBEREDSKAP – VARFÖR NEDMONTERADES TOTALFÖRSVARET? : Den rådande coronapandemin har lamslagit världen. Sveriges förmåga att hantera viruset har ifrågasatts och brister i beredskapen har återigen uppdagats. Varför nedrustades totalförsvaret?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Larsson; [2020]
  Nyckelord :disarmed; preparedness; security; stockpile; threat; total defense; beredskap; beredskapslager; hot; nedrustning; säkerhet; totalförsvar;

  Sammanfattning : Den pågående coronapandemin har lamslagit stora delar av världen och brister i den svenska krisberedskapen har därmed uppdagats. Uppsatsens syfte är att förklara varför det svenska totalförsvaret nedrustades. LÄS MER

 3. 3. A Flexible, Low-cost Approach to Slippage Detection using Pyroelectricity

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Robin Larsson; [2020]
  Nyckelord :pyroelectricity; slippage detection; pvdf;

  Sammanfattning : Myoelectric prosthesis on the market today are mostly very expensive and rarely allow the amputee any feedback, leaving the users separated from their own robotic arm. Integrating sensory systems into an arm which needs to be replaced several times during a lifetime may also not be cost efficient. LÄS MER

 4. 4. Hälsa som mål och medel. En livsåskådningsanalys av chefers tal om hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elisabeth Nagy Jalvenius; [2019-04-01]
  Nyckelord :conception of life; view of humans; health; health work; health promotion;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe and analyse the conception of life and how it influences the view of humans as well as the understanding of human health, more specifically the view of leaders and managers working in the field of health care and how it influences their approach to promoting health in the work place. This research was performed as a qualitative study. LÄS MER

 5. 5. Professionell skepticism : Sambandet mellan personlighetsdrag och professionell skepticism med kön som betingande faktor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Anders Larsson; Josefine Wannehag; [2019]
  Nyckelord :Professional skepticism; personality traits; conscientiousness; neuroticism; agreeableness; openness; extraversion; gender; Professionell skepticism; personlighetsdrag; samvetsgrannhet; neuroticism; vänlighet; öppenhet för erfarenhet; extraversion; kön;

  Sammanfattning : Att kunna tillämpa professionell skepticism i det dagliga arbetet är en viktig egenskap för dagens revisorer. Vad som påverkar den professionella skepticismen är emellertid inte utrett inom tidigare forskning. LÄS MER