Sökning: "Anders Lindbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Lindbäck.

 1. 1. Preventivt arbete mot sexuellt överförbara infektioner, En litteraturstudie om motiverande samtal som metod för sjuksköterskor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anders Lindbäck; Lisa Möller; [2011-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I sjuksköterskans kompetens ingår enligt kompetensbeskrivningen för legitimeradsjuksköterska förmågan att kunna informera, ge stöd och vägledning samt undervisa patienter isyfte att främja hälsa. STI står för sexuellt överförbara infektioner och det finns tio styckensom vanligen nämns. LÄS MER

 2. 2. Projektimplementering : En processorientering för att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid implementering av projekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Månström; Magnus Lindbäck; [2008]
  Nyckelord :Project implementation; success factors; TQM; Deming cycle; PDCA cycle; PDSA cycle; Deming wheel; Shewhart cycle; process orientation; process reengineering;

  Sammanfattning : SammandragDenna studie tar upp problematiken vid införande av administrativa stödprojekt vid Uppsala universitet, främst hur motstånd till förändring kan motverkas. Problemet definieras genom frågan: Hur kan Uppsala universitet effektivisera implementeringen av administrativa stödprojekt? Syftet med denna studie är att lyfta fram kritiska framgångsfaktorer vid genomförandet av projekt. LÄS MER