Sökning: "Anders Ling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders Ling.

 1. 1. Brand equity och dess överförbarhet på svensk idrottsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Fohlin; Anders Dahl; Jesper Ling; [2009]
  Nyckelord :Brand equity; celebrity endorsement; idrottsverksamhet; varumärke; märkesassociationer; lojalitet; upplevd kvalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Hur överförbar är teorin kring Brand Equity från företagsvärlden till idrottsföreningars varumärkesbyggande? Syftet med denna studie är att utreda huruvida teorin kring begreppet brand equity är applicerbar även på idrottsföreningars varumärkesbyggande. Vi har valt att ha ett abduktivt synsätt i vår studie och vårt empiriska material är baserat på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med marknadsansvariga från två svenska fotbollsklubbar. LÄS MER

 2. 2. Svenska företag och den kinesiska byggboomen : En analys av strategier och skillnader i affärskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ling Jiang Nyfelt; Anders Karlsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A positive aspect of globalization, from a western viewpoint, is the growing demand of advanced products in China and other developing countries. The construction industry is thriving in China and Swedish companies have taken part in various projects. However the situation have been difficult for some of the companies. LÄS MER