Sökning: "Anders Ljungqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Ljungqvist.

  1. 1. EMG-mätning av m.triceps surae vid vadhävning i stående och sittande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

    Författare :Anders Ljungqvist; Axel Härstedt; [2009]
    Nyckelord :m.triceps surae; tåhävning; vadhävning; elektromyogralfi; muskelaktivitet; knävinkel; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER