Sökning: "Anders Marnetoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Marnetoft.

  1. 1. Elevers syn på sitt gymnasieval : En utbildningssociologisk studie av två gymnasieprogram

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anders Marnetoft; [2013]
    Nyckelord :Gymnasieval; Barns perspektiv; Utbildningssociologi; Kapital; Bourdieu;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa utbildningssociologiska studie ämnar till att skapa en inblick i likheter eller olikheter i aspekter som ligger bakom elevens val av gymnasieprogram, utifrån elevernas egna berättelser om framtid och inställning till vidare studier på Högskola eller Universitet. Genom kvalitativa intervjuer som spelades in i en urvalsgrupp om fem stycken elever på varje program i det tredje och sista året på gymnasiet visar studien bland annat på att elever som valt att studera på det Naturvetenskapliga programmet motiverar sitt gymnasieval utifrån att de vill läsa ett program som underlättar för vidarestudier direkt efter studenten, medan elever på Barn- och fritidsprogrammet motiverar sitt val med att de bland annat vill skapa sig en yrkesidentitet efter studenten och att de vill ha mycket praktik, kul och roligt under studietiden. LÄS MER