Sökning: "Anders Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Anders Olsson.

 1. 1. Handlandets kraft — Konsumentens roll som ekonomisk och politisk varelse i Kooperativa Förbundet, ca. 1898 — 1924

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Alice Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kooperativa Förbundet; G.H. von Koch; Martin Sundell; Anders Örne; idé- och lärdomshistoria; konsumtion; arbetarrörelse Kooperativa Förbundet; history of ideas; consumption; labour movement; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The power of the buyers: the consumer’s role as an economic and political being in Kooperativa Förbundet, c. 1898 — 1924 The aim of this study is to present the role of the consumer in the Swedish consumer cooperative union, Kooperativa Förbundet, c. 1898 — 1924. The study follows three of KF:s most prominent figures during the period: G. LÄS MER

 2. 2. Den viktorianska guvernanten -En komparativ karaktärsstudie av tre guvernanter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Salavati; [2020]
  Nyckelord :Svenskundervisning; Jane Eyre; När skruven dras åt; Guvernanten på Mellyn;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker tre guvernanter ur den viktorianska guvernantgenren, som även kan förstås som den viktorianska guvernantromanen: Jane i Jane Eyre (Charlotte Brontë, 2014), Den okända kvinnan i När skruven dras åt (Henry James, 2013) och Martha Leigh i Guvernanten på Mellyn (Victoria Holt, 2018). Syftet med studien är att studera hur respektive guvernant förstår sitt psykiska och fysiska välmående. LÄS MER

 3. 3. ”Ett sätt att komma framåt” - En studie av SFI-lärares syn på verbtempus, grammatikundervisning och metaspråkliga termer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Olsson; [2020]
  Nyckelord :sfi; andraspråk; grammatik; grammatikundervisning; tempus; metaspråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på grammatikundervisning rörande verb och tempus hos lärare inom utbildningsformen Svenska för invandrare. I styrdokumenten för utbildningsformen finns krav på att eleven ska lära sig ett funktionellt andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Swing it, magistern! : Varför låttexten i allmänhet – och ”Kom igen Lena!” i synnerhet – hör hemma i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Stina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Intertextuality; Håkan Hellström; literature; Swedish; upper secondary school; Intertextualitet; Håkan Hellström; litteratur; svenska; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte och målsättning är att undersöka huruvida en låttext, i det här fallet ”Kom igen Lena!” av Håkan Hellström, kan användas i svenskundervisningen på gymnasiet. Genom en intertextuell analys, som bygger på Julia Kristevas och Gerard Génettes begreppsdefinitioner, och med hjälp av Anders Olsson (2002), har Hellströms kopplingar till tidigare verk kartlagts och satts i ett didaktiskt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Developing Key Fire Safety Indicators for Retail Buildings – Using a Multi Attribute Decision Making Method with a Hierarchical Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :KPI; Key Performance Indicators; Fire Safety Indicators; Risk Indicators; Risk Analysis; Risk Management Process; Risk Monitoring; Fire Risk Level; Multi Attribute Decision Making; MADM; Hierarchical Approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to develop indicators measuring the most important aspects of fire safety, the initial approach undertaken was to identify the fire safety components that have the largest importance to a building’s overall fire safety, and to let these components form the basis for the indicator development. Through the use of a Multi Attribute Decision Making (MADM) methodology with a hierarchical approach, the most important components in relation to a building’s overall fire safety were identified. LÄS MER