Sökning: "Anders Varga"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anders Varga.

  1. 1. En outsourcingrelation ur två företags perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anders Månsson; Christoffer Roos; Henrik Varga; Tobias Andersson; [2004]
    Nyckelord :Outsourcing; leverantörsförhållande; beroendeförhållande; relation; nätverk; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva en outsourcingrelation mellan ett globalt och ett lokalt företag samt att redogöra för förhållandet ur de båda företagens perspektiv. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i de båda fallföretagen. Vi har framförallt dragit tre slutsatser i uppsatsen. LÄS MER