Sökning: "André Bååth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Bååth.

  1. 1. När offret tvingas dela skadeståndet med gärningsmannen - behov av korrigering vid oskäliga bodelningsresultat i en viss situation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Anette Bååth; [2007]
    Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Äktenskapsbalkens nuvarande regler om bodelning enligt likadelningsprincipen och skuldavräkning kan i vissa fall ge otillfredsställande resultat. Detta för att lagen inte alltid fungerar i verkligheten så som lagstiftaren en gång hade för avsikt. LÄS MER