Sökning: "André Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden André Eliasson.

 1. 1. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 2. 2. Snabbt, billigt och hållbart - Den omöjliga leveransekvationens komplexitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :André Eliasson; Victor Richardsson; [2019]
  Nyckelord :E-handel; miljövänliga leveranser; last mile; CSR; mätbarhet; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handel är ett fenomen som ökar konstant. Detta leder till fler och fler transporter vilket är skadligt för både miljön och för människor. Med denna ökning blir det viktigt med hållbara alternativ för leveranserna. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser, samtaler og ærlighet Sosialarbeideres bedømmelser og holdninger til etiske dilemmaer i boligvirksomheter for personer som nytter rusmidler

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristine Marie Eliasson; [2018-07-23]
  Nyckelord :Etikk; rusmisbruk; boligvirksomheter; vinjettmetoden; bedømmelser;

  Sammanfattning : Studiens mening var å undersøke hvordan sosialarbeidere på rus- og boligvirksomhetsfeltet i offentlige, private og idéburene organisasjoner i Göteborgsområdet resonerer og forholder seg til etikk, etiske retningslinjer på arbeidsplassen og etiske dilemmaer som oppstår i arbeidet. Hvordan avvikelser fra etisk handling (som i denne kontekst oversattes til å avslutte boendeplasseringen i fortid) legitimeres inngikk også i studiens mening. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av vattenkvaliteten i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Kristoffer Eliasson; [2018]
  Nyckelord :avloppsteknik; avrinning; dagvatten; föroreningar; tungmetaller; skötsel; Augustenborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagvatten är regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Traditionellt sett har detta letts bort via olika rörledningar under marken för att sedan ledas till en recipient som ett vattendrag, en sjö eller ett hav. LÄS MER

 5. 5. Accelerating IISPH : A Parallel GPGPU Solution Using CUDA

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :André Eliasson; Pontus Franzén; [2015]
  Nyckelord :implicit incompressible smoothed particle hydrodynamics; fluid simulation; real-time; GPGPU;

  Sammanfattning : Context. Simulating realistic fluid behavior in incompressible fluids for computer graphics has been pioneered with the implicit incompressible smoothed particle hydrodynamics (IISPH) solver. LÄS MER