Sökning: "André Jensen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden André Jensen.

 1. 1. En jämförelse av GDPR-implementering i svenska småbolag kontra EU. : Går Sverige mot trenden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :André Jensen; David Hyckenberg Mattson; Joakim Söllvander; [2022]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; personuppgiftshantering; personuppgiftslagen; etiskt datahanterande; informationssäkerhet.;

  Sammanfattning : Enligt den senaste europeiska statistiken ökar antalet anmälningar om personuppgiftsincidenter markant, 28 procent åren 2019 - 2020. Emellertid har Sverige under samma tidsperiod en nedåtgående utveckling på 4 procent. LÄS MER

 2. 2. Når far må reise : Mødres erfaringer med barns reaksjoner og situasjon når far må forlate Norge på grunnav avslag i familieinnvandringssaker

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Anniken Jensen; [2018]
  Nyckelord :Familieinnvandring; familiegjenforening; utlendingsloven; UDI barnets beste; risiko; stressfaktorer;

  Sammanfattning : Denne studien retter fokus på en gruppe som i liten grad har vært gjenstand for forskning tidligere; Barnefamilier der den ene forelderen er norsk statsborger og den andre forelderen er utenlandsk statsborger og hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt avslag på søknad om familieinnvandringstillatelse. Det som er spesielt med disse familiene er at de allerede har bodd sammen i Norge og fått barn. LÄS MER

 3. 3. Att mötas i varandras annanhet : En vetenskaplig essä om förskolan som komplex mötesarena av relationer, erfarenheter och föreställningar

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Britta Unefäldt; [2018]
  Nyckelord :Relationships; relationship building; relationship skills; child s perspective; otherness; horizon of understanding; encounters; assumptions; Relationer; relationsbyggande; relationskompetens; barnets perspektiv; annanhet; förståelsehorisont; möten; föreställningar;

  Sammanfattning : I min vetenskapliga essä beskriver jag självupplevda situationer som behandlar fyra barn i förskolan och pedagogernas agerande. Berättelserna handlar vid första anblick om pedagogers relationsbyggande och relationskompetens och huruvida de lyckas eller misslyckas att bemöta barnets behov och känslor. LÄS MER

 4. 4. Swedish Equity Funds: A Study of Performance and Return Persistence

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Oskar Steneryd; André Löfdahl; [2009]
  Nyckelord :Equity funds; Jensen’s Alpha; Performance Persistence; Market Timing Ability; Treynor and Mazuy;

  Sammanfattning : Previous research has shown that equity funds tend to not over perform in relation to the market index regardless of the fund’s investment strategy. However, academic opinions are ambiguous regarding whether equity funds exhibit persistence in performance and if equity funds’ performance can be explained by market timing ability. LÄS MER

 5. 5. De andra hos Merleau-Ponty : Om fenomenologisk intersubjektivitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Max Joakim Mouritzen Jensen; [2008]
  Nyckelord :Husserl; Heidegger; Merleau-Ponty; fenomenologi; epoché; intersubjektivitet; perception; varseblivning; medvetande; tvetydighet;

  Sammanfattning : I Logische Untersuchungen formulerade Edmund Husserl sin fenomenologi – ”en filosofi som sträng vetenskap”. Fenomenologin med dess metod, epochén, skall utövas under parollen ”Till sakerna själva!” Genom att ifrågasätta invanda tankesätt skall vi sätta världen inom parentes och därigenom nå objektiv kunskap. LÄS MER