Sökning: "André Sjödin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Sjödin.

  1. 1. Effekten av provytors felpositionering vid skattning av skogliga variabler med luftburen laserscanning

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Edward Sjödin; André Wästlund; [2014]
    Nyckelord :felpositionering; lidar; skogsinventering; GPS; skogsstruktur;

    Sammanfattning : Regeringen har givit Skogsstyrelsen i uppdrag att ta fram bättre data om det svenska skogarna baserat på laserdata. Den här studien behandlar betydelsen av referensytors positionering och effekt på skattning av skogliga variabler. LÄS MER