Sökning: "Andréa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Andréa Persson.

 1. 1. En prioritering för livet : En fenomenografisk studie om hur pedagogers uppfattningar och förhållningssätt påverkar hur stödåtgärder prioriteras för elever med ADHD, dyslexi eller komorbid ADHD - dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ina Ölmbro; Andréa Persson; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Dyslexia; Comorbidity; Support Measures; ADHD; dyslexi; komorbiditet; stödåtgärder; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som lärare, speciallärare och specialpedagoger har kring vilka stödåtgärder som prioriteras för elever med samtidig dyslexi och ADHD, komorbiditet. För att få tillgång till dessa lärarkategoriers uppfattningar genomfördes elva semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en gemensam grund : Pedagogers syn på användning av tecken som stöd bland vuxna och barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Olivia Persson; Andrea Berg; [2017]
  Nyckelord :Signs; communication; reciprocity; gestures; language comprehension; dialogue; Tecken; kommunikation; ömsesidighet; gester; språkförståelse; dialog;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser och uppfattningar några erfarna pedagoger har kring tecken som stöd samt att få en förståelse för vilken effekt tecken som stöd upplevs ha på språk och kommuniktion bland vuxna och barn i förskolan. Genom frågeställningarna i studien undersöks på vilket sätt några erfarna förskolepedagoger tillämpar tecken som stöd för att främja kommunikationen bland vuxna och barn i förskolan samt vilken inverkan pedagogerna upplever att metoden frambringar. LÄS MER

 3. 3. Hushåll och krisberedskap : Hur hushåll skapar mening om hemmets krisberedskap – med fördjupning i föräldraskapet och det egna ansvaret.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Andrea Eriksson; Joanna Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skillnader i hästens fysiska ansträngningsnivå beroende på ryttarens kompetens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Andrea Persson; Frida Sandgren; [2016]
  Nyckelord :häst; hjärtfrekvens; andningsfrekvens; träning; dressyr; banhoppning;

  Sammanfattning : Differences in the horses’ physiological responses to riders with different competence levels. The majority of those training their horses do so to improve their performance. LÄS MER

 5. 5. Barn med Downs syndrom : En intervju- och observationsstudie om pedagogiska metoder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Frida Johansson; Andréa Persson; [2016]
  Nyckelord :Downs syndrom; Förskola; Pedagogiska metoder; Pedagog; Assistent; Samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa vilken eller vilka pedagogiska metoder som pedagogerna på den utvalda förskolan säger sig använda sig av i arbetet där barn med diagnosen Downs syndrom är inkluderade samt hur assisten arbetar individuellt med barnet. Detta för att få kunskap om hur pedagogerna kan bidra till en förskola där alla barn kan utvecklas och lära oavsett behov. LÄS MER