Sökning: "Andréa Torpheimer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andréa Torpheimer.

 1. 1. När kartan inte passar terrängen - en fallstudie om projektet Västlänkens beslutsprocess, medborgardialogens betydelse och motståndets upphov

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andréa Torpheimer; Rebecca Öhlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :beslut; beslutsprocesser; Västlänken; Garbage can modellen; särkoppling; medborgardialog; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse förbeslutsprocessen som omger projektet Västlänken.Teori: Studien utgår från Cohen, March och Olsens (1972) Garbage can modell ochdess fyra strömmar för att belysa studiens intressefrågor. LÄS MER

 2. 2. Att skapa ideala medarbetare - kompetensutveckling som styrningsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefine Börjesson; Andréa Torpheimer; [2016-07-01]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; diskurs; governmentality; disciplinering; styrning;

  Sammanfattning : Syfte: Mot bakgrund av det vida användandet av kompetensbegreppet i dagens arbetsliv vill vi med diskursanalytiska verktyg granska ett urval av organisationer med fokus på hur kompetens och kompetensutveckling framställs i olika policydokument. Syftet är att synliggöra hur begreppen kompetens och kompetensutveckling skrivs fram inom olika organisationer. LÄS MER