Sökning: "Andra Ranca"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andra Ranca.

  1. 1. Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas erfarenheter och tankar i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Andra Ranca; [2019]
    Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; identitet; språkutveckling; stöttning.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolan kan vara en stöttande arena för flerspråkiga barn och dess betydelse för barnets språkutveckling. För att kunna undersöka detta har kvalitativa intervjuer med förskollärare utförts på två olika förskolor. LÄS MER