Sökning: "Andra generationens invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Andra generationens invandrare.

 1. 1. Stuck in Limbo : A qualitative analysis regarding the effects of living in deprived neighborhoods on the citizenship of the second-generation immigrants in Bäckby.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2020]
  Nyckelord :Deprived neighborhoods; second-generation immigrants; substantive citizenship; Peregrinus citizenship; integration; political participation; Utsatta områden; andra generationens invandrare; substantiv medborgaskap; Peregrinus medborgarskap; integration; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative study based on semi-structured interviews that were conducted with six highly educated young second-generation immigrants from the deprived neighborhood of Bäckby in Västerås. By aiming to understand how the participants portray their substantive citizenship and its impact upon political participation as an essential pillar of Swedish democracy, the author focused upon how the participants described their perceived discrimination, sense of belonging, transnationalism, and political participation. LÄS MER

 2. 2. ”Här kommer våra svenskar!” : En kvalitativ studie om diasporaturismens påverkan på identitetsupplevelsen hos svenska andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Tamara Glogovac; Hanna Mujakovic; Denise Näsström; [2020]
  Nyckelord :Diaspora; Diaspora tourism; Former Yugoslavia; Identity; Second-generation immigrants; Travel motives; Andra generationens invandrare; Diaspora; Diasporaturism; Forna Jugoslavien; Identitet; Resemotiv;

  Sammanfattning : “Här kommer våra svenskar!” är en turismvetenskaplig studie som undersöker hur andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien beskriver sina motiv till diasporaresor samt hur diasporaresorna påverkar andra generationens invandrare från det forna Jugoslavien identitetsupplevelser. Studien har hållit en kvalitativ ansats där nio informanter intervjuades om deras erfarenheter av diasporaturism. LÄS MER

 3. 3. I mitten av två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares livsvillkor och tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Second generation immigrants; belonging; stigma; culture; segregation; Andra generationens invandrare; tillhörighet; stigmatisering; kultur; segregation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin tillhörighet samt hur deras livsvillkor påverkas av att bo i ett stigmatiserat område. Studien har genomförts med en kvalitativ metodansats där fem semistrukturerade intervjuer har utförts. LÄS MER

 4. 4. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 5. 5. En påhittad arabvärld : En studie av hur andra generationens invandrare ser på hur den arabiska kulturen och dess länder framställs i västerländska TV-serier.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bisan Abou-Chakra; [2019]
  Nyckelord :Orientalism; Stereotypes; Middle east; Westernseries; Representation; Orientalism; Stereotyper; Representation; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Denna studie utfördes med syfte att studera hur andra generationens invandrare i Sverige upplever representationen i västerländska TV-serier och huruvida deras verklighetsbild kring landet överstämde med det fiktiva. Studien analyseras utifrån ett postkolonialt perspektiv med teorier som inkluderar Orientalism, representation och stereotyper. LÄS MER