Sökning: "Andra generationens invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Andra generationens invandrare.

 1. 1. INVANDRARE SOM ALDRIG INVANDRADE ATT DEKONSTRUERA BEGREPPET ANDRA GENERATIONENS INVANDRARE Kartläggning och förklaringar av identitetstyper hos personer med utlandsfödda föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramin Shirali; [2019-02-07]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; utländsk bakgrund; socialkonstruktivism; identitetskonstruktion; strukturell lingvistik; minoriteter; binära kategorier; vithet; interpellation; negering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskas hur begreppet andra generationens invandrare har dolt en mångfald av olika identitetstyper som personer till utlandsfödda föräldrar kan ha. Att personer födda eller uppvuxna i Sverige klassificeras som andra generationens invandrare är missvisande, eftersom livsförutsättningar och erfarenheter kan ha format olika identitetstyper som inte reflekterar begreppet i fråga. LÄS MER

 2. 2. En påhittad arabvärld : En studie av hur andra generationens invandrare ser på hur den arabiska kulturen och dess länder framställs i västerländska TV-serier.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Bisan Abou-Chakra; [2019]
  Nyckelord :Orientalism; Stereotypes; Middle east; Westernseries; Representation; Orientalism; Stereotyper; Representation; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Denna studie utfördes med syfte att studera hur andra generationens invandrare i Sverige upplever representationen i västerländska TV-serier och huruvida deras verklighetsbild kring landet överstämde med det fiktiva. Studien analyseras utifrån ett postkolonialt perspektiv med teorier som inkluderar Orientalism, representation och stereotyper. LÄS MER

 3. 3. En tredje identitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :David Aizi; [2019]
  Nyckelord :Andra generationens invandrare; tredje identitet; etnicitet; utseende; tillhörighet; kultur; språk.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka samt belysa hur andra generationens invandrare upplever sin identitet i ett mångkulturellt samhälle. Fem andra generationens invandrare intervjuades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att berätta hur de upplevde sin identitet. LÄS MER

 4. 4. Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag? : En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rim El-Ghariri; Soma Serray; [2019]
  Nyckelord :culture; identity; ethnicity; stereotypes; kultur; identitet; etnicitet; stereotypisering;

  Sammanfattning : Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. LÄS MER

 5. 5. Att vandra mellan två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares etniska identitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Barwa Jalal; Bawar Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Ethnic identity; ethnicity; identity; group membership; community; majority population; minority population; second generation immigrants and rootlessness; Etnisk identitet; etnicitet; identitet; grupptillhörighet; gemenskap; majoritetsbefolkning; minoritetsbefolkning; andra generationens invandrare och rotlöshet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and gain an understanding of the second-generation immigrant's ethnic identity. To carry out our survey, we used the qualitative approach, more specifically interrogations. In total, 6 people were interviewed between the ages of 18–29 years. LÄS MER