Sökning: "Andrahandsinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Andrahandsinformation.

 1. 1. Omvårdnadspersonalens erfarenheter av handledning från arbetsterapeuter inom gruppboende

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ellinor Niemi; Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av handledning från arbetsterapeuter inom gruppboende för vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller intellektuella funktionsvariationer. Metod: Studien är baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka deltagarnas erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Demin Basdas; Daniel Meissl; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; litteraturstudie; sjuksköterska; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning är en tjänst som förenklar tillgången till vård och ökar i popularitet i flertal länder. Vårdtagare som ringer har förväntningar på tjänsten och sjuksköterskor har till uppgift att på ett tillförlitligt sätt tillgodose god vård, ibland med begränsat underlag för bedömning. LÄS MER

 3. 3. Telefonrådgivning till utlandsfödda vårdsökande - en utmaning i tiden : en intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Hagelin Bäcklund; Therese Kantergård; [2015]
  Nyckelord :Communication; District nurse experiences; Foreign born healthcare seekers; Medical center; Qualitative content analysis; Telephone nursing.; Distriktssköterskors erfarenheter; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Telefonrådgivning; Utlandsfödda vårdsökare; Vårdcentral.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning på vårdcentral utgör en stor del av distriktssköterskors arbete. När distriktssköterskor saknar visuell kontakt med vårdsökare i telefonen ställs andra krav på kommunikationen mellan distriktssköterskor och vårdsökande. LÄS MER

 4. 4. Att inhämta information för att stärka patientsäkerheten-Operationssjuksköterskors berättelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ann-Sofie Jansson; Karin Viberg; [2015]
  Nyckelord :information; patient safety; perioperative dialogue; operating room nurse; information; patientsäkerhet; perioperativ dialog; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion:  Operationssjuksköterskors  arbete  är  svårdefinierat  och  komplext  där  huvudansvaret  ligger  på patientens perioperativa omvårdnad, medicintekniska produkter och instrumentvård. Operationssjuksköterskor är skyldiga att utföra patientsäker vård i samråd med patienten. LÄS MER

 5. 5. Marknadseffektivitet och det systematiska felet : Finansanalytikers och Ekonomijournalisters marknadspåverkan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Wiman; Alexander Persson; [2015]
  Nyckelord :Financial Analyst; Financial journalists; First Hand Information; Second Hand Information; Semi- strong form; Weak form; Strong form; Market Efficiency; Systematic Error; Anomaly; Finansanalytiker; Ekonomijournalister; Förstahandsinformation; Andrahandsinformation; Semi- stark form; Svag form; Stark form; Marknadseffektivitet; Systematiskt fel; Anomali; internet;

  Sammanfattning : Forskningen kring effektiva marknader är uppdelad; ena sidan påstår att marknaden är fullständigt effektiv och det inte går att skapa någon form av överavkastning. Andra sidan hävdar tvärtemot att endast historisk information reflekteras i dagens priser. LÄS MER