Sökning: "Andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 1962 uppsatser innehållade ordet Andraspråk.

 1. 1. Gymnasieelevers motiv till att läsa svenska som andraspråk. En kvalitativ studie om elevers resonemang kring valet att läsa sva på gymnasiet och deras erfarenheter av flerspråkighet i klassrummet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Bertilsson; [2024-01-31]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; sva; flerspråkighet; val;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker vilka motiv som ligger bakom gymnasieelevers val att läsa ämnet svenska som andraspråk, sva, och vilka erfarenheter de har med flerspråkighet i klassrummet. Studien har en fenomenologisk ansats där elevernas livsvärldar och dess språkliga repertoarer anses påverka elevernas beslut och förhållningsätt (Busch 2017). LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ayan Abokar Shire; Beolona Lajq; [2024]
  Nyckelord :Andraspråk; flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; förskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Studien tar även sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med centrala begrepp som kommunikation och den proximala utvecklingszonen. LÄS MER

 3. 3. Fattar du frågan? : En analys av nationella provet i matematik ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Mattola; [2024]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Läsbarhet; LIX; Nationella prov; Matematik;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärare har generellt sett lägre betyg i matematik än elever med svenska som modersmål. Syftet med studien är att undersöka vilka språkliga utmaningar som andraspråksinlärare och andra elever med lässvårigheter möter när de skriver nationella prov i matematik. LÄS MER

 4. 4. Skrivdiskurser i kursen svenska som andraspråk 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Johanna Piel; [2024]
  Nyckelord :skrivdiskurser; Ivanič; svenska som andraspråk; skrivundervisning; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilken skrivundervisning som presenteras för elever i kursen svenska som andraspråk 1 och därmed bidra med kunskap om vilken skrivundervisning som erbjuds eleverna. Mer specifikt undersöks, med stöd i Ivaničs (2004) skrivdiskurser och med kvalitativ textanalys, på vilket sätt skrivdiskurser är framträdande i läroböcker för kursen. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet som barriär och tillgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Deiaa Daabas; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkighet som barriär; flerspråkighet som tillgång; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The problem and focus of this work will be on multilingualism, where it is clarified how multilingualism affects the students. The aim is to investigate how multilingualism can be an obstacle and how it can be used as an asset. In addition to investigating which different methods can be used to make multilingualism an asset. LÄS MER