Sökning: "Andraspråkselev"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Andraspråkselev.

 1. 1. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys i svenska : -Med fokus på andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselev; läsförståelse; lässtrategier; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Att ha förmågan att kunna läsa och ha läsförståelse är i dagens samhälle en av de viktigastekunskaperna att behärska. I den svenska skolan finns det många elever som inte har svenskasom förstaspråk men som går i samma klass som förstaspråkselever och använder sammaläromedel. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsförmågan hos andraspråkselever : En studie om hur lärare arbetar med att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lisa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; bedömning; metoder; muntlig kommunikationsförmåga; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur lärare arbetar för att utveckla andraspråkselevers kommunikativa förmåga inom matematikundervisningen i årskurs 1–3. Tyngdpunkten ligger vid den muntliga matematiska kommunikationen och vilka arbetssätt och arbetsformer lärarna använder i undervisningen för att utveckla förmågan. LÄS MER

 4. 4. Multimodalitet och andraspråkselevers lärande och delaktighet i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Lina Stenberg; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselev; delaktighet; inkluderande undervisning; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att lyfta fram lärares erfarenheter och uppfattningar om ett multimodalt arbetssätt i matematiken. Frågeställningarna i syftet behandlar på vilket sätt ett multimodalt arbetssätt i matematiken kan stödja andraspråkselevers lärande samt hur lärare använder modaliteter i undervisningen för andraspråkselevers delaktighet och inkludering. LÄS MER

 5. 5. Det matematiska språket på nationella provet - några lärares tankar utifrån ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Leo; Intissar Nesajer; [2019]
  Nyckelord :andraspråk; appropriering; förebyggande arbete; matematik; matematiska begrepp; modersmål; nationella prov; svårigheter; stöd;

  Sammanfattning : Under VFU-perioder uppmärksammades att andraspråkselever har svårigheter lösa matematiska textuppgifter på grund av språket. Syftet med arbetet är därmed att undersöka på vilket sätt verksamma lärare anser att språket på de nationella proven skulle kunna missgynna en elev med svenska som andraspråk. LÄS MER