Sökning: "Andraspråkselever"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade ordet Andraspråkselever.

 1. 1. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER

 2. 2. Språk och språkförståelse i andraspråkselevers matematiska problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Agnieszka Wegemo; [2022]
  Nyckelord :andraspråkselever; matematisk problemlösning; matematiska problem; matematikspråk; språkförståelse;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har sin utgångspunkt i behovet att kunna skapa lärandemiljöer som möjliggör utveckling av matematiska förmågor för alla elever oavsett deras förutsättningar. Undersökningen begränsades till andraspråkselever och deras arbete med matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ardiana Peci; Duarta Kadriu; [2022]
  Nyckelord :language development; translanguage; multilingual classroom; språkutvecklande arbete; ämnesspråk; ämneslitteracitet; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka språkets betydelse i de samhällsorienterande ämnena. För att åstadkomma detta tar vi hjälp av hur forskning belyser och hur de förmedlar ett språkutvecklande arbetssätt i so-ämnen, men även hur det förstärker elevernas språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Bör Skolverket standardisera urvalsprocessen av SVA-elever? : En kvantitativ och kvalitativ studie om lärares åsikter kring urvalsprocessen av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ana Huaytia Fernandez; Christina Edlinger; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; urvalsprocessen av svenska som andraspråkselever; standardisering av urvalsprocess; lärarperspektiv; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Att undersöka om en standardisering av urvalsprocessen för elever i behov av svenska som andraspråksundervisning (SVA-undervisning) är önskvärd hos SVA-lärare i förskoleklass till årskurs tre och dess fördelar och nackdelar. Metoden som har använts är en kvantitativ och kvalitativ webbenkätundersökning med sammanlagt 32 deltagande SVA-lärare. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och möjligheter vid undervisning av andraspråkselever : – en komparativ studie av Lpo94 och Lgr22utifrån ämnet svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofström; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Lpo94; Lgr22; andraspråk; språkutveckling; språkinlärning; språkbehärskning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två läroplaner, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 och Läroplanen för grundskolan 2022 utifrån ämnet svenska som andraspråk. Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och undersöka skillnader och likheter mellan läroplanerna i ämnet svenska som andraspråk, med fokus på deras sätt att uttrycka sig om språkinlärning och förväntad språkbehärskning. LÄS MER