Sökning: "Andraspråkselever"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade ordet Andraspråkselever.

 1. 1. Hur andraspråkselever tar sig an problemlösningsuppgifter : Svårigheter i utförandet av problemlösningsuppgifter för andraspråkselever och vilka stöd de kan få för att öka förståelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Fanny Berlitz; Nataline Soulaka; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; problemlösning; matematikundervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka svårigheter som kan uppstå i problemlösning för elever som har svenska som andraspråk. För att ta reda på detta ställdes frågorna: “vilka svårigheter stöter elever med utländsk bakgrund på vid problemlösningsuppgifter?”  samt “vilket stöd kan de eleverna få i sitt lärande?” För att kunna svara på frågeställningarna utfördes en systematisk litteraturstudie och 12 artiklar har granskats och analyserats. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselevers språkliga förutsättningar : En kvalitativ studie om nyanlända elevers språkliga förutsättningar vid beräkning av matematiska textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Samuelsson Olsson Sarah; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; strategier; svårigheter; textuppgifter;

  Sammanfattning : Flera forskare är överens om att det är språket som andraspråkselever har svårigheter för inte det matematiska. Därav är syftet med studien att analysera elevers språkliga förutsättningar samt valet av strategier vid språkliga hinder i de matematiska textuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet Om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Happy Heba Nashed; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Förebyggande arbete; Genrepedagogik; Skolutveckling; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Nashed Happy (2018). Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet- om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning med avseende på andraspråkselevers förståelse för språket i ämnet Matematik : En kvalitativ studie om hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar med andraspråkselever i ämnet Matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hoodo Warsame; Lanja Jabbar; [2019]
  Nyckelord :Matematik; andraspråkselever; planering; anpassning; undervisningsmaterial; Matematiklärare; stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap för hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar med andraspråkselever i ämnet matematik. Vid metodval har vi använt oss av en kvalitativ intervjuundersökning för att besvara våra forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. "Man har ju bättre minne när man lyssnar" : En studie om andraspråkselevers läsförståelse, svåra uppgifter och hur längre tid och tillgång till inläst material kan vara en framgångsfaktor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rebecca Lundqvist Stenlo; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; svenska som andraspråk; andraspråkselever; läs- och skrivsvårigheter; avkodning; inferenser; koncentration; stress; arbetsminne; nationella prov; kompensatoriska hjälpmedel; inläst material.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur förlängd tid och inläst material kan förbättra provresultatet i läsförståelse för en grupp andraspråkselever på gymnasiet, vilken typ av uppgifter som kan vara särskilt problematiska, samt hur eleverna själva ser på sin egen läsförståelse. Såväl på nationella prov som i internationella studier såsom PISA och PIRLS får andraspråkselever generellt sämre resultat än förstaspråkselever och därför är det viktigt att ta reda på vilka svårigheter som finns och hur de kan övervinnas. LÄS MER