Sökning: "Andraspråksinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet Andraspråksinlärning.

 1. 1. Äldre kvinnors upplevelse av sfi studieväg 2 med fokus på ålder, andraspråksinlärning, motivation och integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Torbjörn Hallgren; [2021-09-29]
  Nyckelord :sfi; svenska; andraspråksinlärning; ålder; motivation; integration; instrumentell motivation; kvinnor; äldre kvinnor; undervisning;

  Sammanfattning : Den här studien tittar på hur fem arabisktalande äldre kvinnliga elever inom sfi säger att de uppfattar den utbildning de går i, med fokus på att deras progression har stått stilla eller gått mycket långsamt framåt. Studien försöker förstå varför, och tittar på detta utifrån dessa frågor: Vad är dessa kvinnors erfarenhet av att vara elever på sfi inom spår 2? Hur säger sig denna grupp av kvinnor uppleva situationen de befinner sig i, som språkinlärare i ett nytt land och hur motiverade säger sig denna grupp av kvinnor vara när det kommer till att lära sig svenska, samt inom vilka sociala områden vill de kunna tala svenska?Resultatet visar att kvinnorna gillar sfi och de saknar inte motivation, de saknar inte vilja till integration och de har flera sociala områden de vill investera i för att kommunicera på svenska. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 3. 3. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 4. 4. Användningen av akademiska ord i skriftlig produktion bland andraspråksinlärare på gymnasienivå : Lexikal kompetens och frekvens

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Thomas Hjerth; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; akademiskt ordförråd; skriftlig produktion; lexikal kompetens; frekvens.;

  Sammanfattning : Tillämpningen av ordförrådet är, även för en andraspråksinlärare på avancerad språkfärdighetsnivå, förenat med svårigheter, och utgör oftast den begränsade faktorn.Syftet med studien är att utöka kunskapen om lexikal kompetens och frekvens i användning av akademiska ord i andraspråksinlärares skriftliga textproduktioner på gymnasienivå. LÄS MER

 5. 5. Ordförrådsundervisning för elever med svenska som andraspråk. En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 som arbetar med andraspråkselevers ordförrådsförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Kristiansson; Daniella Strandberg; [2021]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; flerspråkighet; ordförråd; stöttning; grundskolans tidiga år.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera, beskriva och diskutera hur lärare i årskurs F-3 beskriver sitt arbete med andraspråkselevers ordförrådsutveckling. Genom åtta kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma lärare sammanställdes ett material som studerades genom en tematisk analys. LÄS MER