Sökning: "Andraspråksinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade ordet Andraspråksinlärning.

 1. 1. Vad motiverar SFI-deltagare att lära sig svenska? En kvalitativ studie om vad som motiverar deltagare på SFI att lära sig svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alexandra Fransson; [2021-03-08]
  Nyckelord :motivation; SFI; andraspråksinlärning; instrumentell och integrativ motivation; intern och extern motivation; kulturell bakgrund;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om vad som motiverar vuxna inlärare att lära sig svenska på SFI. Begreppet motivation har visat sig vara både svårdefinierat och abstrakt, men det är trots allt en av de viktigaste komponenterna när det kommer till andraspråksinlärning (Dörnyei 1998:117). LÄS MER

 2. 2. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur lärare motiverar elever att skriva på engelska i grundskolans årskurs 4-6. : En intervjustudie ur ett lärarperspektiv om elevers skrivande i EFL klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Moustafa Finjan; [2021]
  Nyckelord :stöttning; motivation; skrivning; andraspråksinlärning; engelska för yngre åldrar.;

  Sammanfattning : I dagens skola uppvisar många elever svårigheter med att skriva på engelska.Läraren har en viktig roll i elevernas språkutveckling genom att stötta och motivera elevernatill att skriva på engelska. LÄS MER

 4. 4. Andraspråksinlärning : En studie om andraspråksundervisning i skolan; inverkan av tidigare språkkunskaper och anpassningar till andraspråksundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Yasir Jamal; Ranya Albuni; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elever i mötet medsvenskämnet : en intervjustudie ur åtta lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sali Saouli; Sandra Zinajic; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; anpassningar; svenskämnet; svenska som andraspråk; flerspråkighet; transspråkande;

  Sammanfattning : Inledning Asylsökande barn har inte skolplikt som alla andra barn i Sverige, men de har rätt att få skolundervisning om så önskas. Asylsökande barn ska i och med detta få möjlighet att få delta i undervisning senast en månad efter ankomsten till Sverige. LÄS MER