Sökning: "Andraspråksutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Andraspråksutveckling.

 1. 1. ”Sverige är ett avlångt land” – en studie om lärandemål och bedömningspraktiker på språkintroduktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Jacobsson; [2018-06-12]
  Nyckelord :Bedömningspraktiker; språkintroduktion; nationella prov; lärandemål; sambedömning; kamratbedömning; nyckelstrategier; performansanalys; processbarhetsteorin; Bygga svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna både kvantitativa och kvalitativa studie har varit att empiriskt undersöka dels hur och mot vilka lärandemål bedömning av elevers kunskaper i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktion sker, och dels ta del av vad lärare anser om bedömningspraktiker och lärandemål i ämnet svenska som andraspråk på programmet. För att undersöka detta har jag som metod genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra lärare samt lagt ut en enkät i sociala medier, vilken har besvarats av 25 personer – alla verksamma på introduktionsprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Hur autentiska är dialoger i sfi-läromedel? En jämförande studie av kommunikativ kompetens i olika samtal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Skoglund; [2018-02-08]
  Nyckelord :samtal; läromedelsdialog; sfi; kommunikativa kompetenser; Conversation Analysis; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att jämföra två dialoger från sfi-läromedel med två liknande dialoger inspelade i en autentisk kontext för att undersöka om, och i så fall hur inter-aktionen skiljde sig åt. Utifrån denna jämförelse undersöktes vilka kommunikativa kompetenser läromedelsdialogerna och dess tillhörande material fokuserar på. LÄS MER

 3. 3. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 4. 4. En studie om en interkulturell kontra monokulturell svenskundervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Jörnfalk; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Andraspråksutveckling; Flerspråkighet; Förutsättningar; Interkulturell; Monokulturell; Segregation;

  Sammanfattning : I en mångkulturell skolkontext är det viktigt att lärarna tillämpar ett interkulturellt förhållningssätt för att alla elever ska få tillgång till en likvärdig skolgång. Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse för det interkulturella kontra det monokulturella förhållningssättet i svenskundervisningen för andraspråkselevers utveckling i det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Intensiv läsinlärning : en interventionsserie för flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Segerros; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; intensiv läsinlärning; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Att arbeta med intensiv läsinlärning för flerspråkiga elever kräver att undervisande speciallärare förhåller sig till elevernas interimspråksutveckling för att främja en positiv andraspråksutveckling för de flerspråkiga eleverna. Hur undervisar en speciallärare språkutvecklande för en flerspråkig elev under intensiv läsinlärning? Studiens syfte var att exemplifiera en speciallärares läsundervisning för en flerspråkig elev. LÄS MER