Sökning: "Andraspråksutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Andraspråksutveckling.

 1. 1. Metoder som pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja kommunikationen med barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Lisa Cederberg; Desmond Manu; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa vilka metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja barnen i deras andraspråksutveckling. Eftersom språkbad som utbildningsform inte existerar i Sverige åkte vi till Finland för att studera metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att göra sig själva förstådda eller för att uppmuntra barnen att uttrycka sig. LÄS MER

 2. 2. Modersmål och identitet : En intervjustudie av andraspråkselevers identiteter genom användandet av modersmål och svenska i skolan

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Simone Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; modersmål; modersmålsundervisning; identitet; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Att tillåtas att använda sitt modersmål i skolan är en viktig del i undervisningen av andraspråkselever. Forskning av till exempel Cummins (2017) och Ganuza och Hedman (2017; 2018) har visat att modersmålet påverkar och hjälper eleverna i deras andraspråksutveckling men också i deras identitet. LÄS MER

 3. 3. “Spegel spegel på väggen där…” En studie kring modersmålets plats i en mångkulturell förskola Samt pedagogers arbetsmetoder för att belysa första och andraspråket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennie Lidström; Aleksandra Pajakovska; [2019]
  Nyckelord :arbetsmetoder; förhållningssätt; mångkulturell förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka modersmålets plats på en mångkulturell förskola och vilken inverkan detta kan tänkas ha på barnens andraspråksinlärning. För att få en så rättvis bild som möjligt har vi genomfört vår studie på en mångkulturell förskola i en större stad i södra Skåne, där det endast finns barn med svenska som andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur i språkutvecklande arbete med flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Nidmark; Sofie Rosendahl; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; flerspråkighet; litteracitet; litteracitetsutveckling; skönlitteratur; språkutveckling; translanguaging; transspråkande.; Andraspråksutveckling; flerspråkighet; litteracitet; litteracitetsutveckling; skönlitteratur; språkutveckling; translanguaging; transspråkande.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur skönlitteratur används i språkutvecklande undervisning av flerspråkiga elever i de tidiga skolåren. För att utröna vilken litteratur som används och hur valet motiveras, vilka förtjänster och hinder som kan förekomma med skönlitteratur samt hur lärare samverkar i arbetet har vi intervjuat undervisande lärare i skolämnena svenska, svenska som andraspråk samt i modersmålsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkighet, motivation och andraspråksinlärning : en diskursanalys ur ett lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Lindmark; Maud Schwardt; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; diskursanalys; diskurs; motivation; SVA; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Flerspråkighet och svenska som andraspråk är två aktuella samtalsämnen i dagens samhälle. De flesta lärare som arbetar i skolan har idag flerspråkiga elever representerade i sina klassrum. LÄS MER