Sökning: "Andrea Johannesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Johannesson.

  1. 1. Inte din hjälpgumma! : En kvalitativ undersökning om ämnesövergripande undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

    Författare :Rasmus Svantesson; Andrea Johannesson; [2021]
    Nyckelord :gymnasienivå; inramning; klassifikation; svensklärare; svenskämnet; ämnesövergripande undervisning.;

    Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan står det att elever ska få möjlighet till ämnesövergripande undervisning. Den nationella och internationella forskningen som gjorts kring fenomenet pekar på att ämnesövergripande undervisning är ett arbetssätt som kan vara gynnsam för elevers lärare och utveckling. LÄS MER