Sökning: "Andrea Josefsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Josefsson.

  1. 1. Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar - Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Andrea Josefsson; Amanda Utter; [2017]
    Nyckelord :Miljöbalken; fastighetstransaktioner; offentligrätt; civilrätt; miljöbalksundersökning; jordabalksundersökning; friskrivning; garanti; Technology and Engineering; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Naturvårdsverket uppger att antalet potentiellt och bekräftat förorenade områden i Sverige under 2016 uppgick till 85 000. Siffran visar på att problemet med kontaminerad mark är tämligen omfattande. En grundsten i den svenska miljörätten är principen om att förorenaren, i detta fall verksamhetsutövaren, betalar. LÄS MER