Sökning: "Andrea Månsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andrea Månsson.

 1. 1. Mamma, pappa, barn. Eller? - En diskursanalytisk granskning av heteronormativiteten i svensk lagstiftning gällande rättsligt föräldraskap vid insemination utanför svensk sjukvård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Månsson; [2016]
  Nyckelord :Familjerätt; insemination; rättsligt föräldraskap; rättsvetenskap.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Female same-sex couples have had the right to undergo insemination within Swedish health care since July 1st 2005. Despite this some couples still choose to get the treatment outside Swedish health care, either abroad or through private insemination. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitetens pris? En studie kring konsulters upplevda känsla av kontroll i relation till upplevd känsla av stress på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Månsson; Karin Bergström; [2013]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; flexibilitet; kontroll; konsulter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den utveckling och förändring som arbetslivet genomgått de senaste decennierna har lett till att bemanningsföretag blivit en allt vanligare företeelse i Sverige. Att arbeta som konsult via ett bemanningsföretag ställer krav på individen att vara flexibel vilket kan resultera i en känsla av stress och minskad kontroll på arbetet. LÄS MER