Sökning: "Andrea Montero Fredes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Montero Fredes.

  1. 1. Där friheten är en summa En kvalitativ studie kring barnfattigdom i fritidshemmet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Andrea Montero Fredes; Jennifer Bäckström; [2018-08-21]
    Nyckelord :Ekonomisk utsatthet; barnfattigdom; fritidshemmet; inkludering; stigmatisering; kapital; hermeneutik;

    Sammanfattning : Barnfattigdom är ett begrepp som aktivt diskuteras bland politiker, trots att detta begrepp ofta uppkommer i olika debatter finns det ingen vedertagen definition av begreppet. Barnfattigdom blir allt vanligare i Sverige där statistik visar att barn som lever i en fattigdom har ökat de senaste åren. LÄS MER