Sökning: "Andrea Nordheim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Nordheim.

  1. 1. Attrahera Mera - En studie i hur bestående attraktionskraft skapas ur stadsförnyelseprojekt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Andrea Nordheim; Caroline Sandberg; Helena Sjöblad; [2011]
    Nyckelord :stadsförnyelseprojekt; platsmarknadsföring; attraktionskraft och turism; Social Sciences;

    Sammanfattning : Problemdiskussion: Idag finns mycket forskning och undersökningar om platsmarknadsföring som fenomen. Dock är forskningen begränsad kring huruvida stadsförnyelseprojekt och bomässor används som platsmarknadsföring. LÄS MER