Sökning: "Andrea Perry"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Perry.

  1. 1. Historiska Karlar En komparativ studie av hur Karl XI och Karl XII skildrats i gymnasieskolans läroböcker från 1920-tal till 2000-tal

    C-uppsats,

    Författare :Andrea Perry; [2010]
    Nyckelord :Karl XI; Karl XII; läroböcker; historia; Sverige;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Att problematisera kring och belysa historiska skeenden ur olika perspektiv är bland de viktigaste och mestgrundläggande förmågor historieläraren bör ha. Genom att analysera innehållet i läroböcker ur ett tidsperspektivtränas denna förmåga samtidigt som man blir uppmärksam på en del av det material som finns till förfogande. LÄS MER