Sökning: "Andrea Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Andrea Sandberg.

 1. 1. Partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design – En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rimsell Rebecca; Andrea Sandberg; [2019]
  Nyckelord :förlossningsrummet; utformning; design; partner; stöd; barnmorska;

  Sammanfattning : Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig roll under förlossningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Barnet och bilderboken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Åkesson; Andrea Schmidt; [2015]
  Nyckelord :Förskola; bilderbok; preläsning; bildtolkning; läs;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna studie är gjord inom kursen för LAU 395, som en del av Lärarprogrammet, Kultur ochspråk, 10 hp vid Göteborgs universitet. Kursen examineras på avancerad nivå och handlarom hur förskolebarn läser bilderböcker.Bakgrunden till studien är Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan (004). LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att ge stresshantering till patienter med bröstcancer: en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Andrea Sandberg; Anna Hagman; [2013]
  Nyckelord :Breast cancer; nurses experiences; stress management; psychosocial support; Bröstcancer; sjuksköterskors upplevelser; stresshantering; psykosocialt stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att ge stresshantering till kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer.Metod: Kvalitativ explorativ intervjustudie. Åtta sjuksköterskor deltog i individuella semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Fågel, fisk eller mittemellan? : Mellanchefers motivation i en komplex hierarki

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Sara Hagdahl; Andrea Johnsson; Louise Sandberg; [2012]
  Nyckelord :mellanchef; chefsroll; motivation; organisationsteori; butikschef; detaljhandel;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur rollen som mellanchef upplevs samt vad som motiverar mellanchefer inom detaljhandel och hur de i sin tur motiverar sin personal. Våra teoretiska utgångspunkter är fyra vetenskapliga artiklar som bland annat berör hur chefer påverkar anställdas motivation. LÄS MER

 5. 5. Attrahera Mera - En studie i hur bestående attraktionskraft skapas ur stadsförnyelseprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Andrea Nordheim; Caroline Sandberg; Helena Sjöblad; [2011]
  Nyckelord :stadsförnyelseprojekt; platsmarknadsföring; attraktionskraft och turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Idag finns mycket forskning och undersökningar om platsmarknadsföring som fenomen. Dock är forskningen begränsad kring huruvida stadsförnyelseprojekt och bomässor används som platsmarknadsföring. LÄS MER