Sökning: "Andrea Tafferner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Tafferner.

  1. 1. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
    Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER