Sökning: "Andrea Vega Piñones"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Vega Piñones.

  1. 1. Vad innebär det att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund? : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser och reflektioner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Andrea Vega Piñones; [2018]
    Nyckelord :research-based approach; scientific basis; evidence; knowledge; systematic quality work; collegial learning; lifelong learning;

    Sammanfattning : Introduction: What is meant by the need for education to rest on a scientific basis? According to Skolverket is at the heart of successful school development in education on scientific basis and proven experience. Theoretical starting points: In this section I will highlight the theoretical concepts that include in the work on the scientific basis. LÄS MER