Sökning: "Andrea Wallenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Wallenius.

  1. 1. Aspergers vid skolbänken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Andrea Wallenius; [2013]
    Nyckelord :Aspergers syndrom; intervju; koncentrationssvårigheter; sociala funktionsnedsättningar;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur några elever med Aspergers syndrom upplever skillnaderna mellan en vanlig integrerad klass och en specialklass anpassad efter elever med Aspergers syndrom med fokus på förutsättningarna för koncentration och social interaktion. Fyra individer har intervjuats, de har flera års erfarenhet av båda skolformerna och deras återberättande av hela sin skolgång, med extra fokus på koncentration och social interaktion, ligger som grund för resultatet och analysen. LÄS MER