Sökning: "Andrea rabus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea rabus.

  1. 1. EU:s medlemsländers vapenexport till Kina – Rättsliga förutsättningar och politiska intressen i ett förändringsperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Andrea Rabus; [2010]
    Nyckelord :folkrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : 1989 antog Europeiska Unionen ett vapenembargo mot Kina efter landets hårdhänta hantering av protesterna på Tiananmen-torget som ägde rum i juni samma år. Tjugo år senare är vapenembargot fortfarande i kraft, trots att flera medlemsländer återkommande har föreslagit att det ska hävas. LÄS MER