Sökning: "Andreas Ödman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Andreas Ödman.

 1. 1. Gränsöverskridande underskottsavdrag - En kritisk studie av koncernavdragsreglerna i ljuset av den senaste rättsutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Ödman; [2016]
  Nyckelord :Koncernavdrag; koncernbidrag; förlustutjämning; Marks Spencer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to clarify the current scope of cross-border loss-relief between subsidiaries in the EU by examining the Marks & Spencer-case, along with its following case law up to the most recent cases by the ECJ, in particular Commission v UK. The final losses-doctrine seems to become stricter in later years, much due to the ECJ concluding that member states cannot be expected to account for particularities in the respective legislative structures of other states in the union. LÄS MER

 2. 2. Svenska häktningsregler och Europakonventionens artikel 5

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andreas Ödman; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; processrätt; häktning; EKMR; artikel 5; Europakonventionen; häktningstid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar de svenska häktningsreglerna, med betoning på förutsättningarna för häktning och rätten till domstolsprövning inom skälig tid, jämfört med rätten till frihet och säkerhet i Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Syftet är att undersöka hur de svenska reglerna på området förhåller sig till Europakonventionen samt Europadomstolens praxis och särskilt om reglerna kan anses oförenliga på någon punkt. LÄS MER

 3. 3. Huvudmannaskap för allmän plats : en studie av ansvarsfördelning med fokus på delat huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Andreas Thorstensson; John Ödman; [2013]
  Nyckelord :Allmän plats; huvudmannaskap; plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER