Sökning: "Andreas Appelgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Appelgren.

  1. 1. The Innovation Process - from Invention to Innovation: A case study of the company True

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Elofsson; Julia Duarte; David Thorngren; Carl Appelgren; [2008]
    Nyckelord :Innovationsprocess; invention; innovation; kompetensinventering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur processen av att omvandla en invention till en innovation kan se ut. Detta genom att granska de olika steg som lyfts fram som centrala inom existerande teorier kring innovationsprocesser. LÄS MER