Sökning: "Andreas Asp"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Andreas Asp.

 1. 1. ”Med lite ramar att förhålla sig till kan jag släppa lös min kretivitet” –en kvalitativ studie om styrning av kreativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Asp; Linnea Stensson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Levers of Control; inre motivation; kreativitetstyper; intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: För företag är styrning och kreativitet två nödvändiga faktorer för långsiktig överlevnad. Genom att utgå från Levers of Control synliggörs att styrning kan främja kreativitet genom att inspirera, skapa en struktur och underlätta arbetet mot ett gemensamt mål. LÄS MER

 2. 2. Hela Tyskland i nationellt festrus tacke vare dåren hitler! : En undersökning av fem olika dagstidningar före och under andra världskriget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Lindén; Andreas Forshage; [2018]
  Nyckelord :Nazistregimen; Tyskland; Hitler; HD; HP; GP; SVD; NA; positiv; negativ; övrig; stor; liten; framställning; andra världskriget.;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur olika tidningar i Sverige framställer nazistregimen i Tyskland före och under andra världskriget i sina rubriker. Syftet är att ta reda på vilka skillnader och likheter som finns mellan lokala tidningar, tidningarna själva över tid, lokala tidningar över tid, lokal respektive rikstidning och lokal respektive rikstidning över tid. LÄS MER

 3. 3. Lean administration - med fokus på medarbetare och chefers situation. En fallstudie av leanarbete i en administrativ stödprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Sofie Asp; Andreas Wedin; [2017-08-30]
  Nyckelord :Lean; Engagemang; Förändring; Ledarskap; Administration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En beskrivning av informationsmiljö därdatumstyrda förhållanden råder : En fallstudie av en myndighet och dess informationsmiljö med rättsakter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jonas Fredriksson; Andreas Långberg; [2013]
  Nyckelord :Information Environment; IT support; information systems; legal document; government agency; date; date-controlled conditions; change analysis; systems design; systems development; Informationsmiljö; IT-stöd; informationssystem; rättsakter; myndighet; datum; datumstyrda förhållanden; förändringsanalys; systemering; systemutveckling;

  Sammanfattning : In this study a case study was conducted at the Transport Agency. The government agency is seeking better alternatives to its current ways of keeping track of important dates stated in legal documents. The agency wants to explore the possibility for an IT-solution for keeping track on those dates. LÄS MER

 5. 5. "Följ oss på Facebook!" : En kvalitativ studie i hur sociala medier kan påverka en kommunal förvaltning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Anja Willsund; Andreas Fogelström; [2012]
  Nyckelord :social media; Facebook; administrative authority; public sphere; municipality; qualitative method; sociala medier; Facebook; myndighet; borgerlig offentlighet; kommunal förvaltning; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Sedan Internet förändrade hur världen kommunicerar har den teknologiska utvecklingen i dess kölvatten och i synnerhet de sociala medierna inneburit ett paradigmskifte i vår vardagliga kommunikativa verklighet. Även organisationer har hakat på utvecklingen. Men för många råder ovisshet om hur sociala medier påverkar deras verksamhet. LÄS MER