Sökning: "Andreas Böö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Böö.

  1. 1. Är svenska aktiemarknaden effektiv : Kan aktierekommendationer skapa möjlighet till systematisk överavkastning?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Andreas Böö; Emil Håkansson; [2016]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Börsveckan; överavkastning; marknadseffektivitet; aktier; eventstudie;

    Sammanfattning : Marknadens reaktion på aktierekommendationer från tidningen Börsveckan undersöks för att sedan jämföras mot utvecklingen i OMXSPI. Aktien och marknaden observeras en dag innan rekommendationen offentliggörs till en vecka efter. LÄS MER