Sökning: "Andreas Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Andreas Björk.

 1. 1. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 2. 2. Användandet av de juridiska möjligheterna vårdnadsöverflyttning och adoption i relation till svensk samhällsvård. : The Use of the Legal Possibilities Custody Transfer and Adoption in Relation to the Swedish Social-care

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Andreas Björk; Linus Thomassen; [2016]
  Nyckelord :Adoption; vårdnadsöverflyttning; barnets bästa; återföreningsprincipen; kontinuitetsprincipen; mot förälders vilja;

  Sammanfattning : I Sverige finns barn som placerats i familjehem med liten eller ingen möjlighet till att ånyo bo i föräldrahemmet. Många av dessa barn växer upp under otrygga och instabila förhållanden. Den rättsliga grundprincipen är återförening mellan barn och förälder. Och är något som eftersträvas. LÄS MER

 3. 3. Mineralogisk och malmpetrografisk studie av disseminerade sulfider i rika och fattiga prover från Kleva

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Andreas Björk; [2013]
  Nyckelord :disseminerad malm; mineralisering; Kleva; koppar-nickel; copper nickel mineralization; disseminated ore.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Kleva copper-nickel sulphide mineralization in Jonkoping County, southeastern Sweden, is categori-sed as an elongated mafic pluton. In this study, ore microscopy and quantitative chemical analysis using SEM -EDS have been used to describe the relative abundance and distribution of sulphides and iron oxides in disseminated samples. LÄS MER

 4. 4. Varumärkets betydelse vid val av bank

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Niléhn; Andreas Björk; Oscar Nobel; [2012]
  Nyckelord :Bank; varumärke; image; konsumentbeteende; beslutsprocess; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att utifrån relevanta teorier och inhämtad empirisk data undersöka i vilken utsträckning en banks varumärke påverkar konsumenter i valet av ny bank. Metod/Ansats: Uppsatsen har en abduktiv ansats där primärdatan hämtas från en kvalitativ studie bestående av fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Demokrati i lärarens vardag : En kvalitativ studie om grundskolelärares uppfattningar om och erfarenheter av hur demokratiska värderingar uppnås hos elever

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Andreas Andersson; Nicklas Björk; [2010]
  Nyckelord :demokrati; demokratiska värderingar; grundskolelärare; Lpo94; Robert. A. Dahl;

  Sammanfattning : Att demokrati är ett mångfacetterat begrepp är en utgångspunkt för denna studie. Tolkningsfriheten av demo-krati är stor – både i samhället och inom skolväsendet. LÄS MER