Sökning: "Andreas Bredow"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Bredow.

  1. 1. Hälsoprofil - vad är det? En undersökning om vad begreppet hälsoprofil betyder för olika skolor

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Mats Ternlind; Arvid Westh; Andreas Bredow; [2007]
    Nyckelord :hälsoprofil; hälsa; psykiskt välbefinnande; KASAM; ;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med vårt arbete är att se hur kopplingen mellan Rosenbergs NVC- teori ochförskolans verksamhet kan se ut.Huvudfrågor: Hur kopplar pedagogerna NVC- processen till praktiken, vad krävs det förförutsättningar när pedagoger ska anamma denna/detta metod/ förhållningssätt och vilkenfunktion fyller NVC för pedagogerna i förskolan?Material och metod: Uppsatsen bygger på material i form av litteratur, film, artiklar. LÄS MER